Τα αποτελέσματα της Nutriart για το 2011 θα ανακοινωθούν το Σάββατο 31 Μαρτίου.

Πιο αναλυτικά, το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής:

• Σάββατο 31 Μαρτίου: Ανακοίνωση και δημοσίευση στον Τύπο των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.


• Παρασκευή 29 Ιουνίου: Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων

Σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.