Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 αποφάσισε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ρεβόιλ.
Επίσης η συνέλευση ενέκρινε την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και ειδικότερα μέχρι 2.228.000 μετοχές εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 26/3/2014 με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ.