Στα €100,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΤΕΜ για τη χρήση του 2011 μειωμένες  κατά 9,4% σε σχέση με το 2010, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 14,9 εκατ. ευρώ.  Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΤΕΜ Α.Ε. για τη χρήση του 2011 ανήλθαν στα € 100,3 εκ., έναντι € 110,8 εκ. το 2010 μειωμένες  κατά 9,4%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας έφτασαν τα € 46,1 εκ. έναντι € 51,5 εκ. το 2010, μειωμένες κατά 10,4%.

Η μείωση των πωλήσεων, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη ύφεση που παρατηρείται στις βαλκανικές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος της ΕΤΕΜ και στη συνεχώς επιδεινούμενη εγχώρια ζήτηση λόγω της κρίσης χρέους της Ελληνικής Οικονομίας.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες  € 3,7 εκ. έναντι ζημιών € 2,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 14,9 εκ. έναντι ζημιών € 12,6 εκ. το 2010. Τέλος, οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή, για το 2011, ήταν € 0,4938 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,4250 ευρώ ανά μετοχή το 2010.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,2 εκ. έναντι ζημιών € 5,5 εκ. το 2010, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για την περίοδο που έληξε στις 31/12/2011, ήταν ζημιές € 8,6 εκ. ή € 0,2868 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 13,8 εκ. ή € 0,4576 ευρώ ανά μετοχή, το 2010.

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα € 0,1 εκ. έναντι ταμειακών εισροών € 8,7 εκ. το 2010, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές εισροές διαμορφώθηκαν σε € 0,2 εκ. έναντι εκροών € 2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Τέλος οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες της χρήσης 2010 διαμορφώθηκαν σε € 7,9 εκ. για τον Όμιλο και € 11,8 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 2,6 εκ. για τον Όμιλο και εισροών  € 7,7 εκ. για την εταιρία το 2010. 

Το 2011 υπήρξε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της διέλασης αλουμινίου στο εσωτερικό της χώρας. Η επιδείνωση και κορύφωση της κρίσης του Ελληνικού χρέους, η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων, η ανάσχεση σχεδόν του συνόλου των αναπτυξιακών έργων καθώς και η έλλειψη ρευστότητας της τραπεζικής αγοράς, είναι κάποιοι από τους κυριότερους παράγοντες που συντέλεσαν στην καθίζηση της ζήτησης και στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των διατιθέμενων όγκων αρχιτεκτονικών συστημάτων στην αγορά.

Σε αυτές τις πρωτοφανείς για την Ελληνική οικονομία συνθήκες η προσήλωση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΜ και των θυγατρικών της παραμένει η διατήρηση του εξαγωγικού χαρακτήρα και η επένδυση σε νέα καινοτόμα προϊόντα που θα καλύψουν τόσο πρωτογενή ζήτηση αλλά θα βοηθήσουν και στην απόκτηση επιπρόσθετων μεριδίων αγοράς.

Σημαντική μνεία πρέπει να γίνει στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ καθώς ο καθαρός δανεισμός (Δάνεια μείον τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) είναι μειωμένος κατά € 12 εκ. σε εταιρικό επίπεδο και € 10,5 εκ. σε επίπεδο ομίλου και ανέρχεται την 31/12/2011 σε € 52,5 εκ. και € 82,8 εκ. αντίστοιχα.