Μείωση του κύκλου εργασιών, διεύρυνση ζημιών και αρνητικό EBITDA είναι η εικόνα που εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής για το 2011. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 30,97% στα 277,51 εκατ. ευρώ από 401,99 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 55,89 εκατ. ευρώ από 45,81 εκατ. ευρώ.


Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 5,43 εκατ. ευρώ από κέρδη 14,32 εκατ. ευρώ το 2010.
Τα ταμιακά διαθέσιμα του ομίλου στη λήξη της χρήσης ανήλθαν στα 145,92 εκατ. ευρώ από 138 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου κατήλθε στα 246,32 εκατ. ευρώ από 256,48 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού το 2011 κατήλθε στα 1.475 άτομα από 1.580 το 2010 σε επίπεδο ομίλου.