Άστραψαν και βρόντηξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες μόλις αντίκρισαν το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με το οποίο επιχειρείται να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά στην πληροφόρηση των πολιτών για τα «ψιλά γράμματα» ειδ στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.


Στο παρασκήνιο, συνεχίζεται η προσπάθεια των συγκεκριμένων εταιρειών να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα άρθρα από το επίμαχο νομοσχέδιο και εντός των επόμενων ωρών ή ημερών θα φανεί αν αυτές οι παρασκηνιακές πιέσεις θα αποδώσουν καρπούς.


Το νομοσχέδιο, «φορτώνει» με μια σειρά από υποχρεώσεις τις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης οι οποίες λόγω του «μπάχαλου» που έχει προκληθεί στην δημόσια ασφάλιση με τα αλλεπάλληλα κουρέματα στις συντάξεις, βλέπουν τις δουλειές τους να ανοίγουν. Οι υποχρεώσεις, φαίνεται ότι μεταφράζονται και σε πρόσθετο κόστος καθώς στο νομοσχέδιο απαριθμούνται μια σειρά από υποχρεώσεις για καλύτερη ενημέρωση τόσο πριν την υπογραφή των ασφαλιστικών συμβολαίων όσο και κατά τη διάρκειά τους.

Τι αναφέρουν όμως τα επίμαχα άρθρα;


Καταρχήν δίνουν το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να υπαναχωρήσει ακόμη και από υπογεγραμμένο συμβόλαιο μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την υπογραφή. Αυτό μπορεί να γίνει αν –για παράδειγμα- ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε στον ασφαλισμένο κάποιες από τις πληροφορίες που προβλέπει ο νόμος.

Προβλέπεται μάλιστα ότι «η προθεσμία των 14 ημερών δεν αρχίζει, αν ο ασφαλιστής δεν έχει ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης τον λήπτη της ασφάλισης γραπτά ή με ευκρινή σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης»

Επίσης με τον καινούργιο νόμο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες οι οποίες θα του επιτρέψουν να αποφασίσει αν τον συμφέρει το συγκεκριμένο συμβόλαιο ή όχι.

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, η ενημέρωση έχει ως ελάχιστο αντικείμενο:

α) το είδος της ασφάλισης,

β) τη διάρκεια της σύμβασης ασφάλισης,

γ) το ασφάλιστρο, τον  τρόπο και τον χρόνο καταβολής του, το ποσόν που αντιστοιχεί στην κύρια  και σε κάθε συμπληρωματική παροχή, καθώς με διακεκριμένο τρόπο, ιδίως στην ασφάλιση ασθενειών,  και τη συχνότητα και τα εύλογα για το λήπτη της ασφάλισης κριτήρια ή δείκτες με βάση τα οποία προσδιορίζεται η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου, παραθέτοντας και σχετικό παράδειγμα.


δ) τους φόρους ή άλλα τέλη και το ύψος αυτών που επιβαρύνουν την ασφάλιση,


ε) τους γενικούς όρους ασφάλισης που ισχύουν για τη συγκεκριμένη ασφάλιση,


στ) τον τρόπο και το χρόνο απόδοσης της ασφαλιστικής παροχής καθώς και την έναρξη ισχύος όλων των καλύψεων, βασικών και συμπληρωματικών,


ζ) στοιχεία για το ύψος των εξόδων που έχουν συνυπολογιστεί στο ασφάλιστρο. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τα έξοδα σύναψης της ασφάλισης (έξοδα πρόσκτησης) ως ένα ενιαίο συνολικό ποσόν και τα λοιπά έξοδα της ασφάλισης ως μέρος του ετήσιου ασφαλίστρου, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της ασφάλισης,


η) την εγγυημένη απόδοση του συσσωρευόμενου κεφαλαίου,


θ) τη συμμετοχή του λήπτη ασφάλισης στην πιθανή υπεραπόδοση καθώς το ποσοστό  και τον τρόπο υπολογισμού αυτής,


ι) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις μετατροπής της ασφάλισης σε ελεύθερης καταβολής  ασφαλίστρου, το δικαίωμα μερικής ή ολικής εξαγοράς, την μείωση της αξίας εξαγοράς και τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η άσκησή τους για τον λήπτη της ασφάλισης. Η ενημέρωση αυτή αφορά και στον προσδιορισμό των αξιών εξαγοράς με σχετικό πίνακα εξαγορών στο βαθμό που οι αξίες είναι εγγυημένες,


ια) τις συνέπειες καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου,


ιβ) την υποχρέωση του λήπτη ασφάλισης να γνωστοποιήσει και να περιγράψει επακριβώς πληροφορίες κρίσιμες για τη συγκεκριμένη ασφάλιση, και την εκτίμηση του ασφαλιστέου κινδύνου καθώς και τις συνέπειες παράβασης αυτής της υποχρέωσης,


ιγ) την υποχρέωση του ασφαλιστή να ενημερώνει ετησίως το λήπτη της ασφάλισης για το σύνολο των καταβληθέντων ασφαλίστρων, την κατανομή των ασφαλίστρων σε επιμέρους παροχές, το συσσωρευμένο κεφάλαιο, το ποσόν της υπεραπόδοσης, το ποσοστό της  απόδοσης και την αξία εξαγοράς
 
Το νομοσχέδιο, επιβάλλει στον ασφαλιστή να παρέχει ενημέρωση ακόμη και για τις αποδόσεις της προηγούμενης 5ετίας.  Επίσης, ορίζει ότι «οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν μπορούν να προσφέρουν ασφάλειες ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, αν δεν διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.


Οι εξετάσεις για τη χορήγηση του ειδικού πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας διενεργούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».


Τέλος, θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες υπολογισμού του ποσού που θα πρέπει να παρακρατείται από τον ασφαλισμένο στην περίπτωση που αυτός θελήσεις να σπάσει νωρίτερα το συμβόλαιό του.


Γιώργος Παλαιολόγος