Στην συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρεία Προμοκάρτον προχωρά η διοίκηση της Paperpack.
Συγκεκριμένα η Paperpack. απέκτησε 2.004 κοινές ανώνυμες μετοχές ήτοι ποσοστό 15% της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 90.180,00 ευρώ. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση η PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε κατέχει συνολικά ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν αντίστοιχα την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης δι΄ απορροφήσεως της Προμοκάρτον από την Paperpack με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31/12/2011.

Ανέθεσαν δε στους εκπροσώπους τους να συνεργασθούν στη σύνταξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 69 κ.ν. 2190/1920 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της θυγατρικής εταιρείας, να το υπογράψουν και να το εισηγηθούν στη συνέχεια στα Διοικητικά Συμβούλια των υπό συγχώνευση εταιρειών. Από την ανωτέρω εταιρική πράξη δεν θα προκύψουν νέες μετοχές.