Την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα  ανέλαβε πρόσφατα η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων "Ν. ΣΜΙΤ & ΣΙΑ M &S Hellas Consult EE" για λογαριασμό του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το περιεχόμενο της μελέτης οφείλει να καλύψει την τεκμηρίωση της προτεινόμενης δράσης και τη συνάφειά της με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και να γίνεται αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα με στοιχεία κατά περιφέρεια, ως προς την απασχόληση και την ανεργία των νέων και των γυναικών την τελευταία πενταετία, με ιδιαίτερη έμφαση την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009, 2010, 2011).

Η αμοιβή του αναδόχου για το έργο θα ανέλθει στο ποσό των 12.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί από τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ως ΕΦΔ του ΕΠΕΑΑ» και το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει, περίπου σε ένα μήνα από όταν υπογραφεί η συμβαση, από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα οριστεί με σχετική απόφαση.