Αύξηση κατά 29,59% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Flexopack το 2011 και ανήλθαν στα 3,101 εκατ. ευρώ.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,473 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 5,12% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,961 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,38%.
 
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου  στα λοιπά  έσοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εισπραχθέν από την Εταιρεία ποσό 509 χιλ. ευρώ που αποτελεί έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο (είσπραξη δικαστικώς επιδικασθείσας αποζημίωσης). Επίσης τα μετά φόρων κέρδη του  2010 είχαν επιβαρυνθεί με 296 χιλ. ευρώ που ήταν η έκτακτη εισφορά που επεβλήθη με τον ν. 3845/2010.
 
Εάν δεν συνυπολογίζονταν οι 2 ως άνω παράμετροι τότε τα μετά φόρων κέρδη της χρήσης 2011 θα σημείωναν οριακή μείωση, η οποία για την Εταιρία θα ανήρχετο σε  0,27% και για τον Όμιλο σε  1,44%.