Η εταιρεία Sciens Διεθνής Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση. Επιπλέον, υπενθυμίζεται, πως τα οικονομικά αποτελέσματα 2011 θα ανακοινωθούν στις 31 Μαρτίου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2012. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11/07/2012 και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/07/2012.