Η Cyclon Ελλάς Α.Ε. δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2011 θα δημοσιευθεί στις 30/03, ενώ η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 7/06.