Καθυστερήσεις των δόσεων και αναποτελεσματικές δράσεις, «βλέπει» το  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) στην ειδική έκθεσή του σχετικά με τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, «υπήρξαν εκτεταμένες καθυστερήσεις προτού τα κεφάλαια φθάσουν στις ΜΜΕ-αποδέκτες και οι δράσεις που έτυχαν στήριξης υπήρξαν αναποτελεσματικές ως προς τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Οι αξιολογήσεις του κενού χρηματοδότησης των ΜΜΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν καταρτιστεί, παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις».

Επιπλέον, το ΕΕΣ επισημαίνει ότι «οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές χρέωσαν αδικαιολόγητα έξοδα διαχείρισης σε ορισμένες ΜΜΕ-αποδέκτες».


Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω στήριξη προς τις ΜΜΕ μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, ήταν ακατάλληλο. Και αυτό διότι όπως αναφέρει «είχε σχεδιαστεί αρχικά για μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, και ως εκ τούτου ήταν ακατάλληλο προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των μέσων χρηματοδότησης χρέους και μετοχικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκαν».