Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Euroline προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην έγκριση συμβάσεων και αμοιβών. Η Γ.Σ. συνήλθε στις 26/3 με απαρτία 53,62%.

Αναλυτικά, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανανέωση:


α) της Σύμβασης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου που έχει συναφθεί με την εταιρία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ», 

β) της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Μέτρηση και Αξιολόγηση του Επενδυτικού Κινδύνου που έχει συναφθεί με την εταιρία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ», και

γ) της Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που έχει συναφθεί με την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν. 


Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση στην επόπτρια εκκαθάρισης και τον εκκαθαριστή και να προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους 750 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. στην επόπτρια εκκαθάρισης, καθώς και μηνιαίας μικτής αμοιβής 1.250 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. στον εκκαθαριστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση. 


Tέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 27.01.2012 έως 26.01.2013 (ή έως το πέρας της εκκαθάρισης, εάν επέλθει νωρίτερα από την 26.01.2013) στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «GRANT THORNTON». Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα ορισθούν σε συνεννόηση με την ως άνω ελεγκτική εταιρία.