Η εταιρεία Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα θα ανακοινώσει στις 29/3 την ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011. 
Την Παρασκευή 30/3 θα γίνει η ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα.

 
Ως ημερομηνία ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίζεται η Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.


Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011.