Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011 από τον Ν. Λεβεντέρη στους κατόχους κοινών μετοχών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011 την Παρασκευή 30 Μαρτίου.


Η καταβολή τόκων στους προνομιούχους μετόχους θα γίνει στις 28 Αυγούστου 2012. Ημερομηνία αποκοπής 20 Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι τόκου (RECORD) DATE 22 Αυγούστου 2012.