Νέο μέλος στο Δ.Σ. της PC Systems ορίσθηκε ο Σάββας Μυρίδης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  Στυλιανού Παμιαδάκη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ΔΣ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.  
Μετά την εκλογή των νέων μελών και κατόπιν διενεργηθείσας επί τους θέματος ψηφοφορίας το Δ.Σ. ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση: 


α) Αθανάσιος Ισμαήλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό Μέλος 

β) Αριστείδης Σταυρόπουλος του Γρηγορίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος 

γ) Νικόλαος Ανέστος του Αθανασίου μη εκτελεστικό Μέλος 

δ) Αθανάσιος Βάλαρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος και 

ε) Σάββας Μυρίδης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 


Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός τρίτου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αριστείδης Σταυρόπουλος.