Με καθαρά κέρδη 18,1 εκατ. ευρώ εκλεισε το οικονομικό έτος 2011 για τη Σωληνουργία Κορίνθου. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η εταιρεία για τη χρήση 2011, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμών και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 26.7% σε σχέση με το 2010, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 6,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων για το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ, με ποσοστιαία αύξηση 135,7%.

Τα μικτά κέρδη έφτασαν 41,4 εκατ. ευρώ από 32,8 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 5,6 εκατ. ευρώ από ζημία 1,5 εκατ. ευρώ το 2010.

Σημαντική αύξηση παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών, καθώς διαμοφώθηκε στα 264,1 εκατ. ευρώ από 155 εκατ. ευρώ το 2010, με ποσοστιαία αύξηση στο 70,4%, ενώ ο δανεισμός της εταιρείας το 2011 ανήλθε στα 40,9 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ το 2010.