Την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας (διανομή και πώληση) των προϊόντων της Coca- Cola 3E στην Ελλάδα και την εισφορά του σε κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρία θα προτείνει η διοίκηση της εταιρείας στην γενική συνέλευση των μετόχων στις 25 Ιουνίου 2012.
Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Μαρτίου 2012.  Για τη συγκεκριμένη συναλλαγή δεν απαιτείται διενέργεια αποτίμησης καθότι αυτή βασίζεται στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση κλάδου, η διαπίστωση της οποίας ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρία PwC. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2012.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας «η προτεινόμενη αλλαγή εταιρικής δομής θα εναρμονίσει τη δομή της δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας στην Ελλάδα με τη δομή του Ομίλου και των θυγατρικών του στην πλειονότητα των άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, θα απλοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες και δεν θα έχει οιαδήποτε αρνητική επίπτωση στους πελάτες, εργαζόμενους ή μετόχους της Εταιρίας. Συγχρόνως θα διασφαλίσει ένα ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ της Εταιρίας, η οποία συντονίζει τη δραστηριότητα του ομίλου σε 28 χώρες, και του κλάδου παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της στην Ελλάδα».