Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κατέθεσε η Alsinco. Η αίτηση θα συζητηθεί σήμερα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Παράλληλα η  Εταιρεία έλαβε κατ’ άρθρο 100 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 Ν. 3588/2007, προσωρινή προστασία για τη μη λήψη εις βάρος της μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης  και την εις βάρος της λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης

«Η Διοίκηση της Εταιρείας  φρονεί ότι, με την επίτευξη της προστασίας της Εταιρίας , έναντι των δανειστών της, θα πετύχει την αναδιάρθρωση της Εταιρίας, και τη  διασφάλιση της βιωσιμότητάς της» τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.