Εγγυήσεις περί τα 180 εκατ. ευρώ έχει παράσχει το δημόσιο για δάνειο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη.

Κατόπιν ερώτησης του βουλευτή της νΔ Νίκου Νικολόπουλου για την ανάγκη βιωσιμότητας, στελέχωσης και ανάπτυξης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ, αποκλειστικός μέτοχος της οποίας είναι το ελληνικό Δημόσιο, ο υπουργός Οικονομικών στο έγγραφό του αναφέρει ότι το 2011 το δημόσιο κατέβαλλε ποσό ύψους 153.814.706,52 ευρώ για καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων της ΕΑΒ προηγούμενων χρόνων. Το ίδιο έτος, το δημόσιο παρείχε και την εγγύησή του για κάλυψη ομολογιακού δανείου ποσού 25.000.000 ευρώ.


Σύμφωνα με το έγγραφο, τον Μάρτιο του 2011, η εταιρεία κατέθεσε προς έγκριση στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη 2011-2013, στο οποίο περιέχεται αίτημα για πρόσληψη 494 εργαζομένων γενικά. Ο κ. Σαχινίδης διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο αίτημα θα ακολουθήσει τη διαδικασία του Ν. 3943/2011 σύμφωνα με τον οποίο κενές ή κενούμενες θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καλύπτονται έπειτα από έγκριση της Διϋπουργικής Επιτροπής.


Ο υπουργός αναφέρεται και στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2010, που συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, λέγοντας ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2009, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης 2011-2015. Όπως ειδικότερα ενημερώνει ο κ. Σαχινίδης, για πρώτη φορά επιτεύχθηκε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων και τόκων (EBITDA), ενώ μεγάλη μείωση της τάξης του 20% σημειώθηκε στο λειτουργικό κόστος της εταιρείας.


Σε ό,τι αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία ξεπερνά το 50% των συνολικών της πωλήσεων, ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει ότι κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, το ανατεθέν με υπογεγραμμένες συμβάσεις και προς εκτέλεση έργο για την εγχώρια και διεθνή αγορά για τα επόμενα έτη ανέρχεται στα 830 εκατ.α ευρώ, εκ των οποίων 464 εκατ. ευρώ αφορούν την αγορά του εξωτερικού. Στο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας εκτιμάται περαιτέρω αύξηση εξαγωγών 30% κατ΄ έτος έως το 2013.


Ο υπουργός αναφέρεται όμως και στη δυνατότητα εξαίρεσης του προσωπικού της ΕΑΒ ΑΕ από το ενιαίο μισθολόγιο, θυμίζοντας ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα με κοινή υπουργική απόφαση να εξαιρούνται συγκεκριμένες ειδικότητες ή κλάδοι από τα ανώτατα όρια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών.