Οι Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να κάνουν αρκετά περισσότερα από απλούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους ή ελέγχους συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων στη νέα έρευνα της PwC.

Πρόκειται για την 8η Παγκόσμια Ετήσια Έρευνα της PwC σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο, η οποία διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου 2011–Ιανουαρίου 2012.  Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 1.500 στελέχη σε 64 χώρες.  Από την Ελλάδα συμμετείχαν περισσότερες από 20 επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (τράπεζες, ασφάλειες, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, εμπόριο, υγεία).


Σύμφωνα με την έρευνα, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων καταδεικνύουν την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα ως τον σημαντικότερο κίνδυνο για τις εταιρείες το 2012.  Οι επιχειρήσεις επιζητούν από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές να διευρύνουν τον ρόλο τους, βοηθώντας τις διοικήσεις να αντιμετωπίζουν άμεσα τους κινδύνους που αλλάζουν ταχύτατα μορφή, όπως η προστασία δεδομένων και οι απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου.


Ο Κυριάκος Ανδρέου
, Partner, επικεφαλής του Συμβουλευτικού Κλάδου της PwC στην Ελλάδα δήλωσε: «Η πλειοψηφία των διοικούντων που ερωτήθηκαν μας απάντησαν ότι ο τρόπος που οι εταιρείες τους διαχειρίζονται τους κινδύνους δεν τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς, αν και σε ποσοστό 74% δήλωσαν ότι έχουν σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή τυποποιημένες διαδικασίες Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management).  Σε αυτό το περιβάλλον, ο πήχης για τις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου έχει ανέβει σημαντικά, καθώς θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.»


Οι επιτυχημένες Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου καταστρώνουν το ελεγκτικό τους πλάνο βάσει μίας συνολικής, τυποποιημένης και επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνων, η οποία λαμβάνει υπόψη της τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας.  Εντούτοις, σύμφωνα με την έρευνα, αυτό δεν συμβαίνει στο 45% των επιχειρήσεων.  Ως κύρια αιτία για αυτό το γεγονός οι ερωτηθέντες κατέδειξαν την «αντίσταση στην αλλαγή» λόγω παγιωμένων αντιλήψεων εντός της επιχείρησης, ενώ ως εξίσου σημαντική αναγνωρίστηκε και η «έλλειψη των απαιτούμενων πόρων ή/και γνώσεων» από πλευράς των στελεχών του Εσωτερικού Ελέγχου.


Ο Κώστας Περρής
, επικεφαλής του τμήματος παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PwC στην Ελλάδα, σημειώνει ότι:  «Η έρευνα δείχνει ότι οι διοικήσεις απαιτούν από τις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ως προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους.  Καθώς όμως πολλές φορές οι αναγκαίες γνώσεις δεν βρίσκονται εντός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η συμβολή της στην προληπτική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, σε μία εποχή όπου αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο από τις διοικήσεις των εταιρειών.»