Ζημιές ύψους 22,9 εκατ. ευρώ από ζημιές 89,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 η ΑΝΕΚ σε σύγκριση με τη χρήση 2010. Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάστηκαν από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και τις προβλέψεις απομείωσης αξίας παγίων. Σημειώνεται στα αποτελέσματα του 2010 περιλαμβάνοντας έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη πρόβλεψη ποσού 47,5 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 7,4% στα 243,6 εκατ. ευρώ από 263,1 εκατ. ευρώ τη χρήση 2010, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 12,3 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου η βελτίωση του αποτελέσματος EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μικτών κερδών και στις μειωμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με τις ιδιαίτερα αυξημένες προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης στη βελτίωση του EBITDA συνέβαλε και η μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης τα οποία στη χρήση 2011 διαμορφώθηκαν σε 33,7 εκατ. ευρώ από 37,4 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στις προοπτικές του ομίλου, η διοίκηση αναφέρει ότι κύρια μέριμνά της είναι η διαρκής ανάληψη ενεργειών με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνθηκών που έχουν δημιουργήσει η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση.