Για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων  που πραγματοποιήθηκαν το 2011 ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί  ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό, δηλαδή και πριν από δέκα και δεκαπέντε χρόνια, υπό τρεις συνολικά προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα:


α) Να συνυποβάλει αναλυτικό πίνακα με τα στοιχεία των εσόδων (εισοδήματα, δωρεές, κτλ) και των
τεκμαρτών δαπανών, το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου προηγουμένων ετών, καθώς και το ποσό του κεφαλαίου που υπολείπεται.


β) Να έχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το κεφάλαιο που επικαλείται για ανάλωση.


γ) Τα έτη να είναι συνεχόμενα, π.χ. ανάλωση κεφαλαίων από το οικονομικό έτος 1999 έως το 2004, και όχι επιλεκτικά, (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου έτους 1999 και έτους 2003).


Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων έτων


Σύμφωνα με την  1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/7-2-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3296/2004, διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις του ν.3296/2004 ορίσθηκε πλέον και νομοθετικά (αυτά που είχαν γίνει δεκτά από τη διοίκηση κατά το παρελθόν) ότι κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, προκειμένου να περιορισθεί ή να καλυφθεί προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. ανεξάρτητα από τον αν έχει εφαρμογή ή όχι το τεκμήριο για τις δαπάνες αυτές.


Ειδικότερα για τις χρήσεις 2005 έως και  2009  κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την αφαίρεση των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θα αφαιρούνται και οι απαλλασσόμενες τεκμαρτές δαπάνες.


Έτσι, για απαλλασσόμενες τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης σκάφους αναψυχής μέχρι 10 μέτρα και αυτοκινήτων που απαλλάσσονταν των τεκμηρίων, αυτές θα αφαιρούνται κατά τον σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι από το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε.  προβλέπεται τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης για τα σκάφη αναψυχής και αυτοκίνητα (με εξαίρεση τις χρήσεις 2008 και 2009 σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009 όπως  ίσχυε πριν από την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.3842/2010, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010).


Για παράδειγμα, αν κατά τις χρήσεις 2005 έως και 2009 φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος αυτοκινήτου που απαλλάσσονταν του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη των 50.000 ευρώ) και κατά τη χρήση 2011 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, η τεκμαρτή δαπάνη του εν λόγω αυτοκινήτου θα αφαιρεθεί, για τα έτη αυτά (με εξαίρεση τις χρήσεις 2008 και 2009),  ανεξάρτητα από το ότι στις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 δεν είχε εφαρμογή το τεκμήριο.


Αντίθετα σε  ό,τι αφορά τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης κυρίων και δευτερευουσών κατοικιών, κατά την σχηματισμό κεφαλαίου προηγουμένων ετών αφαιρούνται μόνο αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή αυτές που προκύπτουν από κύρια  κατοικία άνω των 200 τ.μ. και δευτερεύουσες κατοικίες άνω των 150 τ.μ.
Αν δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης ή αυτές είναι μικρότερες από 2.900,00 ευρώ, αφαιρείται ποσό τουλάχιστον 2.900,00 ευρώ.


Από 1-1-2010 και μετά σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 3842/2010, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών.


Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογούμενων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3,000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.


Τ.Μ.