Με ζημίες 27,2 εκατ. ευρώ έκλεισε η οικονομική χρονιά για την Aegean Airlines, έναντι ζημιών 23,3 εκατ. ευρώ το 2010.
Παρ΄όλα αυτά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν, φτάνοντας τα 668 εκατ. ευρώ, ωστόσο το κόστος των καυσίμων και η πτώση της ζήτησης για ταξίδια από τους έλληνες καταναλωτές το τελευταίο τρίμηνο αποτέλεσαν τροχοπέδη για κέρδη.

Παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα, η εταιρεία βελτίωσε τις λειτουργικές ταμειακές ροές, επιτρέποντάς της να επενδύσει στην αγορά χρονοθυρίδων (slots) στο Λονδίνο και στο Παρίσι.

Παράλληλα, διατήρησε υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφώνονται στα 166,8 εκατ. ευρώ.