Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση των χρεών που έχουν στην εφορία οι φορολογούμενοι δίνει το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι οφειλέτες έχουν προθεσμία έως τις 30 Μαρτίου 2012, ενώ εκτιμάται ότι θα δοθεί και νέα παράταση αφού μόλις χθες πήγε στις εφορίες η σχετική εγκύκλιος.

 Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, ενώ αν αποδεδειγμένα λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στο διάστημα αυτό τότε προβλέπεται η δυνατότητας αύξησης των δόσεων στις 60.

Αναλυτικότερα στη ρύθμιση υπάγονται:

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

- το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 150 του τελωνειακού κώδικα.

    

Δεν ρυθμίζονται:

- οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος

- το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

Στη ρύθμιση, με τους παραπάνω γενικούς όρους δύναται να υπαχθούν, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του και:

- Οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

- Το εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους οι ακόλουθες κατηγορίες:

- τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.

- οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών.

- οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτούνται τα ακόλουθα:

- Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 30/3/2012 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

- Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή εφάπαξ εξόφληση την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή (μέχρι 10.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και μέχρι 75.000 ευρώ ανά νομικό πρόσωπο), ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, ανάλογα με την φορολογική εικόνα και την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη.

Οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα έχουν τις ακόλουθες διευκολύνσεις:

- Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις {από δύο έως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα }.

- Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:

1. εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

2. από δύο μέχρι δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

3. από δεκατρείς μέχρι είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

4. από είκοσι πέντε μέχρι τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

5. από τριάντα επτά μέχρι σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού σαράντα πέντε τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

6. από σαράντα εννέα μέχρι εξήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.


Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.


Σημειώνεται ακόμη ότι στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση:


- Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.


- Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.


Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.