Νομοθετική ρύθμιση με την οποία να παρατείνεται η προθεσμία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων για τουλάχιστον τρεις βδομάδες για όλες τις εισηγμένες, ζητά με επιστολή της ΕΝΕΙΣΕΤ από τον κ. Σαχινίδη. 
Η επιστολή της ΕΝΕΙΣΕΤ προς τον κ. Σαχινίδη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Στις 31/03/2012 λήγει η προθεσμία δημοσίευσης για κάθε εισηγμένη εταιρεία της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2011, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση, όσο και το πιστοποιητικό του ελεγκτή και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου. 

Η ως άνω προθεσμία δεν επιδέχεται παράταση ακόμη και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. 

Η δε μη έγκαιρη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων συνιστά τυπική παράβαση κατά το άρθρο 26 του Ν. 3556/2007, η οποία αφενός επισύρει πρόστιμο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφετέρου οδηγεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εισηγμένης. 

Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένα: 

• την αβεβαιότητα του οικονομικού κλίματος εντός του οποίου καταρτίστηκαν οι ως άνω καταστάσεις αλλά και πρόκειται να εκδοθεί το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή, 

• το γεγονός ότι η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις,

• το γεγονός ότι πολλές από τις εισηγμένες εταιρείες βρίσκονται ήδη σε διαδικασίες αναχρηματοδότησης ή διαπραγματεύσεις αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων τους με τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν από την πλευρά των τραπεζών εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση του PSI, 

• το γεγονός ότι η έκβαση των εν λόγω διαπραγματεύσεων έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εύλογη παρούσα αξία των εισηγμένων εταιρειών, στο ύψος των υποχρεώσεών τους και -σε ορισμένες περιπτώσεις- στην βιωσιμότητα τους και στο περιεχόμενο του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή (πχ επιφύλαξη, άρνηση γνώμης κτλ) αλλά και στις δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου για τις προοπτικές της εταιρείας, 

• τέλος, τον σκοπό των διατάξεων περί διαφάνειας που εισάγει ο Ν. 3556/2007, ο οποίος συνίσταται στην ουσιαστική και αποτελεσματική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού με επικαιροποιημένα στοιχεία με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 31/03/12, είναι αφενός αδύνατη για πολλές εισηγμένες εταιρείες πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές τους, αφετέρου μπορεί να προσδώσει μια εντελώς εσφαλμένη εικόνα στην αγορά με σημαντικές συνέπειες στις αξίες των εισηγμένων εταιρειών και εν τέλει στη βιωσιμότητά τους. 

Ως εκ τούτου, ζητούμε νομοθετική ρύθμιση με την οποία, κατ’ εξαίρεση για τις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης του 2011, παρατείνεται η προθεσμία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων για τουλάχιστον τρεις (3) βδομάδες 
είτε αυτόματα για όλες τις εισηγμένες εταιρείες, είτε για όσες υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Με τιμή, Παναγιώτης Γ. Δράκος Πρόεδρος της ΕΝΕΙΣΕΤ