Μικρή μείωση κατά 1% εμφάνισε το 2011 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Logismos ο οποίος διαμορφώθηκε στα 2,38 εκατ. ευρώ από 2,39 εκατ. ευρώ το 2010.
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 40.855 ευρώ από 53.045 ευρώ ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,52 εκατ. ευρώ από 1,53 εκατ. ευρώ τη χρήση 2010.

Τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν στα 51.714 ευρώ από 23.340 ευρώ ενώ το σύνολο ενεργητικού κατήλθε στα 10,34 εκατ. ευρώ από 11,21 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε στα 3,53 εκατ. ευρώ από 4,44 εκατ. ευρώ το 2010.

Όσον αφορά στις προοπτικές της εταιρείας, η διοίκηση αναφέρει ότι συνεχίζεται η εφαρμογή του επενδυτικού της σχεδίου το οποία αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης καζίνο για την παγκόσμια αγορά καθώς και εφαρμογών του ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λιανικών πωλήσεων. Επίσης, προωθείται η δημιουργία κέντρου υποστήριξης όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.