Φόροι ύψους 278.065 ευρώ προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2008 και 2009 της εταιρείας Κλουκίνας- Λάππας.
Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο προέκυψαν φόροι 146.207 ευρώ για τη χρήση 2008 και 131.857 ευρώ για τη χρήση 2009.


Η εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για τα προηγούμενα έτη ποσού 220.000,00 ευρώ µε την οποία συμψηφίστηκε το ως ανωτέρω ποσό φόρων, το δε υπόλοιπο θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2011.