Με διεύρυνση ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής ολοκλήρωσε τη χρήση του 2011 η Βιοκαρπέτ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν κατά την χρήση 2011 σε 9,46 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 5,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2010.

Παράλληλα, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά την ίδια περίοδο σε 90,81 εκατ. ευρώ έναντι 86,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 
Σε επίπεδο μητρικής, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,42 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2011, έναντι (2,53) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2010. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2011 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Βιοκαρπέτ έχουν ως εξής:


Όμιλος:

- Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2011 σε 90,81 εκατ. ευρώ έναντι 86,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2010. 

- Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά τη χρήση του 2011 σε 45,46 εκατ. ευρώ έναντι 42,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2010. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,06% του συνολικού τζίρου. Ένας από τους στόχους του ΟΜΙΛΟΥ είναι να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό των εξαγωγών. 

- Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2011 σε (0,47) εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2010. ­ 

- Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν κατά την χρήση 2011 σε 9,46 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 5,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2010. 

- Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2011 σε 9,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 5,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη του 2010. 


Μητρική:

- Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2011 σε 11,08 εκατ. ευρώ έναντι 11,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2010. 

- Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2011 σε 3,37 εκατ. ευρώ έναντι 1,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2010. 

- Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε  5,42 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2011, έναντι 2,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2010. 

Η πρωτοφανής κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που άρχισε τα τέλη του 2008 και συνεχίστηκε μέχρι και το 2011 επηρέασε πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία αλλά ιδιαίτερα και την Ελληνική οικονομία. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ παρά την αύξηση του τζίρου κατά 5,54% και την σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 7,19%, παρουσίασε ζημίες κατά EBIDTA λόγω της συμπίεσης του ποσοστού μικτού κέρδους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΙΛΟΥ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περάσει η συνεχιζόμενη κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Το 2012 αναμένεται η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών της αγοράς.

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ που δραστηριοποιείται στον μεταλλουργικό κλάδο με την θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ προσδοκά πρόσθετη παραγγελιοληψία από το εσωτερικό αλλά και εξωτερικό που θα αφορά τα νέα πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου που απευθύνονται στους κατασκευαστές φωτοβολταικών πάρκων και συναφών εγκαταστάσεων. 


Επίσης, αναμένεται σοβαρή αύξηση της παραγγελιοληψίας μετά την εφαρμογή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που αφορά την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων.