Η Alpha Trust-Andromeda Α.Ε.Ε.Χ. ως αποτέλεσμα των αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία, παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους ύψους € 13,873 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους ύψους 3,140 εκατ. ευρώ στη χρήση 2010.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν συνολικά σε ζημιές 11,94 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται από ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων, ποσού  12,75 εκατ. ευρώ και κέρδη  από προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού  0,81 εκατ. ευρώ περίπου.


Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ μειώθηκε σημαντικά, μετά και από επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 1,15 ευρώ ανά μετοχή συνολικά στη διάρκεια της χρήσης, ώστε στο τέλος του 2011, ανήλθε σε 3,67 εκατ. ευρώ. 


Η γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου της εταιρίας στο τέλος της χρήσης, διαμορφώθηκε κατά περίπου 71,91% στην Ελλάδα, 5,36% σε χώρες της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδας) και 22,73% στις ΗΠΑ.   


Σημειώνεται ότι οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης 2011, ήταν στις εταιρείες S&B, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ, ΕΛΒΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., FRIGOGLASS, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ΤΙΤΑΝ, και ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.