Κόντρα στην οικονομική κρίση κινήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Κορρέ στην ελληνική αγορά το 2011 παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί.
Το ίδιο διάστημα ενισχύθηκε η παρουσία της ελληνικής εταιρείας στη διεθνή αγορά με την εξαγωγική δραστηριότητα να παρουσιάζει αύξηση 15%. Μάλιστα αύξηση περίπου 18% παρουσίασαν οι πωλήσεις στις αγορές προτεραιότητας όπως Γερμανία, Ισπανία και Ρωσία.


Συγκεκριμένα οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 42,6 εκατ. ευρώ. Για ορθή σύγκριση πωλήσεων με το 2010, πρέπει να γίνει αναφορά στην αλλαγή του τρόπου ενοποίησης της δραστηριότητας του ομίλου στην Αμερική, αποτέλεσμα της λήξης  της μεταβατικής περιόδου και την έναρξη  διανομής των προϊόντων από την Johnson & Johnson στην εν λόγω αγορά. Εάν λοιπόν εξαιρεθεί η επίδραση της μεταβατικής περιόδου που αφορούσε την αγορά της Αμερικής από τον κύκλο εργασιών του 2010, και προκειμένου να είναι συγκρίσιμος με το 2011, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2%.


Στην ελληνική αγορά, ο όμιλος Κορρές παρά την ύφεση παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων 6% στο κανάλι του φαρμακείου, ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς του κατά 50 μονάδες βάσης φτάνοντας στο 10% το 2011 έναντι 9.5% το 2010.
 

Σε ότι αφορά στη λειτουργική κερδοφορία, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  του ομίλου ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 8,3 εκατ. ευρώ το 2010.


Σημειώνεται ότι το 2011 τα έσοδα από τη συμφωνία μεταβίβασης τεχνογνωσίας και των δικαιωμάτων διανομής των προϊόντων του ομίλου στη Βόρεια και Λατινική Αμερική από την Johnson&Johnson ήταν 2.3 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2010 (διαφορετικός χρονισμός). Εάν εξαιρεθεί αυτή η διαφορά τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2011 αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 2%  έναντι του 2010. Στα πλαίσια της σχετικής συμφωνίας, ο όμιλος θα έχει να λαμβάνει δικαιώματα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια με θετική επίδραση στα κέρδη του.
 

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 3,4 εκατ. ευρώ το 2011 από 2,3 εκατ. ευρώ το 2010, κυρίως λόγω της διαφοράς των εσόδων, απομειώσεων συμμετοχών και αυξημένων αποσβέσεων στα οποία προέβη ο Όμιλος δεδομένων των επιπτώσεων από τις οικονομικές συνθήκες και του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που προβλέπεται.


Αναφορικά με το 2012 ο όμιλος παρά τις συνθήκες ύφεσης της αγοράς, θα συνεχίσει να υποστηρίζει το φαρμακείο ως βασικό κανάλι της με περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της εικόνας της μάρκας, με ενίσχυση των σημείων ΚΟΡΡΕΣ σε νέα φαρμακεία, με νέες μεθόδους επικοινωνίας, προώθησης και προβολής όπως είναι τα θεματικά events, με νέα προϊόντα  καθώς και με διαφήμιση στην τηλεόραση  των στρατηγικών του κατηγοριών. Στο εξωτερικό, ο Όμιλος θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις μεγάλες αγορές  της Γερμανίας, Ισπανίας, Ρωσίας ενδυναμώνοντας την παρουσία του στα σημεία ημι-επιλεκτικής διανομής και στα φαρμακεία ενώ παράλληλα διευρύνει την παρουσία του και στην Αμερική.