Αύξηση προ φόρων κερδών και εσόδων κατέγραψε η μητρική του ομίλου Κρι-Κρι το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ ανήλθε σε 46,564 εκατ. ευρώ έναντι 45,719 εκατ. ευρώ το 2010. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 3,287 εκατ. ευρώ, από 3,121 εκατ. ευρώ το 2010. 
Σε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,907 εκατ. ευρώ έναντι 47,196 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: 


- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 5,170 εκατ. ευρώ έναντι 5,420 εκατ. το 2010

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,350 εκατ. ευρώ, από 3,033 εκατ. ευρώ το 2010, 

- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 2,217 εκατ. ευρώ, έναντι 2,692 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης,

- Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 2,218 εκατ. ευρώ έναντι 2,514 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. 


Σε σχέση με τις πωλήσεις, συνολικά ο Όμιλος πέτυχε μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,5% (47,907 εκατ. ευρώ έναντι 47,196 εκατ. ευρώ) στη χρήση 2011 έναντι εκείνης του 2010. 


Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν σε 21,838 εκατ. ευρώ έναντι 23,437 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή αυτή, προέρχεται, κυρίως, από τη μείωση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Αντίθετα, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις παγωτού παρουσίασαν θετική μεταβολή που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην υλοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας με τη MARS HELLAS βάσει της οποίας η Κρι-Κρι ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των παγωτών MARS σε πανελλαδικό επίπεδο. 


Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 10,3% και διαμορφώθηκαν σε 25,868 εκατ. ευρώ έναντι 23,460 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. 


Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στο 21% περίπου των συνολικών πωλήσεων, επιτυγχάνοντας το στόχο γεωγραφικής διασποράς του 20%. 


Σε σχέση με τα μεγέθη κερδοφορίας του Ομίλου, επηρεάστηκαν αρνητικά από τα ζημιογόνα αποτελέσματα των συνδεμένων εταιρειών που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. 


Η KRIKRI KUMANOVO επηρεάστηκε από το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά της ΠΓΔΜ, ενώ η KRIKRI BULGARIA δεν κατάφερε να επιτύχει τους αρχικούς της στόχους, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της. 


Αντίθετα, σε εταιρικό επίπεδο, τα κέρδη παρουσιάζουν θετική μεταβολή. Σε κλαδικό επίπεδο, στον κλάδο του παγωτού, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μικρή αύξηση 1,4% και διαμορφώθηκαν σε 2.956 χιλιάδες ευρώ.
Στον κλάδο γαλακτοκομικών, αντίθετα, το λειτουργικό περιθώριο μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες λόγω πολιτικής ανταγωνιστικών τιμών που εφαρμόσαμε, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες συνθήκες της άσχημης οικονομικής συγκυρίας. Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μείωση 18,7% και διαμορφώθηκαν σε 1,768 εκατ. ευρώ.
 

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της προγραμμάτων η εταιρεία έχει συνάψει δύο μακροπρόθεσμα μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. Κατά την 31/12/2011, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων του Ομίλου ανέρχεται σε 4,339 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός. 


Σε σχέση με το μέρισμα για τη χρήση 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. Η απόφαση αυτή αφορά στην αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων από τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και στην ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. 


Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα αναφορικά με την επίδραση που θα έχει στη ζήτηση των καταναλωτικών προϊόντων η περιορισμένη ρευστότητα και η μείωση των εισοδημάτων.

 
Το νέο έτος, ο Όμιλος θα κληθεί να προωθήσει τις απαραίτητες πολιτικές που θα του εξασφαλίσουν επάρκεια ρευστότητας, τη διατήρηση αξιόλογων μεγεθών κερδοφορίας και αύξηση μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.