Ζημίες €42,7 εκατ. ή €-0,2141 ανά μετοχή, ανακοίνωσε για την οικονομική χρήση 2011 η Βιοχάλκο, έναντι ζημιών €20,9 εκατ. ή €-0,1049 ανά μετοχή το 2010.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €3.536 εκατ., αυξημένος κατά 19,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €176,6 εκατ. αυξημένα κατά 11,34% έναντι €158,6 εκατ. το 2010.
 

Οι αποσβέσεις της περιόδου ανήλθαν σε €143 εκατ., ενώ το χρηματοκοοικονομικό κόστος εμφανίζεται αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €47,1 εκατ. έναντι ζημιών €28,8 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 


Στην ανακοίνωση της η Βιοχάλκο αναφέρει ότι «τα αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από τη συνεχιζόμενη έντονη ύφεση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική οικονομία. Λόγω αυτής έχει μειωθεί σημαντικά η εγχώρια ζήτηση, ειδικά για προϊόντα που απευθύνονται στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα η κρίση ρευστότητας έχει αυξήσει το χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ η αύξηση του κόστους ενέργειας συμπιέζει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας».

 
Όσον αφορά τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., το 2011 τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες €1,4 εκατ., έναντι κερδών €0,6 εκατ. το 2010. 


Το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημία €1,5 εκατ. ή €-0,0077 ανά μετοχή, έναντι ζημιών €0,02 εκατ. ή €-0,0001 ανά μετοχή το 2010.