Την παραίτηση από την ιδιότητά του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της MIG υπέβαλε ο κ. David Smoot.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την τυχόν αντικατάστασή του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.