Στα 800 χιλ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές του ομίλου της Παπουτσάνης το 2011 έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Αναλυτικά, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών για την χρήση του 2011 ανήλθε σε 14,461 εκατ. ευρώ έναντι 12,899 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 12.1%. 


Από τις παραπάνω πωλήσεις το 31% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 21% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο περίπου 48% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Το 38% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές. 


Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 3,057 εκατ. Ευρώ έναντι 2,384 εκατ. του 2010. Το αντίστοιχο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 21.14% για την τρέχουσα χρήση έναντι 18.5% για το 2010. 


Η συνολική βελτίωση του μικτού κέρδους οφείλεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών, αύξησης του όγκου παραγωγής – πωλήσεων, και βελτιστοποίησης του προϊοντικού μίγματος ενώ αρνητική επίδραση είχαν η σημαντική αύξηση του κόστους των βασικών πρώτων υλών αλλά και ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 


Η συνολική επιβάρυνση από την αύξηση του μέσου κόστους των πρώτων υλών κατά την τρέχουσα χρήση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 εκτιμάται σε 1,2 εκατ. Ευρώ, από τα οποία λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μόνο μικρό μέρος μπορέσαμε να ανακτήσουμε από αύξηση των τιμών πώλησης. 

 

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) λόγω της συνεχούς προσπάθειας περιορισμού των δαπανών και παρά τις αυξημένες πωλήσεις μειώθηκαν από 4,2 σε 4,1 εκατ. Ευρώ ήτοι κατά 2.27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 0,646 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,596 εκατ. Ευρώ το 2010. Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,8 εκατ. Ευρώ το 2011 σε σχέση με ζημίες 4,7 εκατ. ευρώ το 2010. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,455 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,366 εκατ. Ευρώ το 2010. Οι αποσβέσεις κατά το 2011 ανήλθαν σε 1,653 εκατ. Ευρώ έναντι 1,756 εκατ. κατά το 2010. 


Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2012, σε λειτουργικό επίπεδο η μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας συνεχίζονται ενώ και σε εμπορικό επίπεδο χάρη στην καθετοποίηση της εταιρίας και τις παραγωγικές – ποιοτικές δυνατότητες μας η θέση μας συνεχώς ενισχύεται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό ήδη αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους όπου εκτιμάται ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών θα είναι άνω του 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών από 38% σε 43%. 


Τέλος σημειώνεται ότι η Εταιρεία διαθέτει ικανά ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της.