Σχεδόν 100% αύξηση στα EBITDA παρουσίασε τη χρήση 2011 η εταιρεία Profile, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάσε την Πέμπτη (29/3).

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μικρή υποχώρηση της τάξεως του 8,6% απόρροια της υφιστάμενης κατάστασης της εσωτερικής αγοράς, διαμορφούμενος σε 10,1 εκατ. ευρώ για το 2011 από 11 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,98 εκατ. ευρώ από 1,01 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 95,23% ενώ το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα 534 χιλ. ευρώ από 331 χιλ. το 2010. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 173 χιλ. ευρώ, από 84 χιλ. το 2010.

Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 304 χιλ. ευρώ το έτος, από 151 χιλ. πέρυσι, ως αποτέλεσμα και της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Ο όμιλος εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλά διαθέσιμα της τάξεως των 4,3 εκατ. ευρώ και χαμηλό δανεισμό ύψους 4,6 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 16%, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,1 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ.ευρώ ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 1,7 εκατ. ευρώ από 917 χιλ. αύξηση της τάξεως του 83,91%.