Θετικές επιδόσεις στην οικονομική χρήση 2011 πέτυχε η  Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, σε μία περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 7% περίπου και αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα λόγω κυρίως του PSI Plus στα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία σημείωσε:

1.    Αύξηση των προ φόρων και προ PSI Plus κερδών της κατά 254% στα 13,8 εκ. ευρώ, έναντι 3,9 εκ. ευρώ της χρήσεως 2010. Το αντίστοιχο ποσό μετά το PSI Plus, διαμορφώθηκε στα 4,0 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

2.    Αύξηση του κύκλου εργασιών της (Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαιώματα Συμβολαίου) κατά 16,6% στα 152,8 εκ. ευρώ, έναντι 131,1 εκ. ευρώ της χρήσης 2010.

3.    Αύξηση της Καθαρής Θέσης κατά 1,6 εκ. ευρώ, ή κατά 3,9%.

4.    Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 12,3% στα 257,0 εκ. ευρώ, έναντι 228,8 εκ. ευρώ της χρήσης 2010.

5.    Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων της κατά 9,9% στα 189,2 εκ. ευρώ έναντι 172,2 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

6.    Μείωση του δείκτη ζημιών στον Κλάδο Αυτοκινήτων κατά 10,4% στο 55,9%, έναντι 66,3% της χρήσης 2010.

7.    Τα γενικά έξοδα της εταιρίας έκλεισαν στο 13,3% επί της παραγωγής, σημαντικά μειωμένα κατά 0,8% από τα αντίστοιχα της χρήσης 2010, λόγω της συνέχισης της πολιτικής της χρηστής διαχείρισης που ακολουθεί από ιδρύσεώς της.

8.    Η ρευστότητα της εταιρίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό.

9.    Τέλος, στον τομέα των επενδύσεων έγιναν όλες οι κατάλληλες κινήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση και γεωγραφική διασπορά του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου, το οποίο σε ποσοστό άνω του 85% είναι επενδεδυμένο σε Ευρωπαϊκά κρατικά και εταιρικά ομόλογα, με μέσο rating A+.


Παράλληλα η εταιρία συνεχίζει τις ενέργειές συμπλήρωσης της οργανωτικής της υποδομής, οι οποίες θα τις επιτρέψουν να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου.


Κατόπιν αυτών, η εταιρία, προσβλέπει με αισιοδοξία στην επίτευξη των στόχων του 2012, που προβλέπουν αύξηση της παραγωγής κατά 8% και προ φόρων κέρδη 7 εκ. ευρώ.