Στη χρήση του 2011 ο κύκλος εργασιών της Rilken κατήλθε σε 39,797 εκατ. ευρώ από 40,62 εκατ. ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας μείωση 2,0%, που οφείλεται κυρίως στη δυσμενή οικονομική κατάσταση της αγοράς.
  
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, ανήλθαν σε κέρδη 690 χιλ. (ευρώ από ζημιές 1,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αντιστοιχούν σε 0,2055 ευρώ. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή προς την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι 0,11 ευρώ.