Αύξηση κατά 3,1% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ το 2011 και ανήλθε στα 363,8 εκατ. ευρώ, έναντι 352,7 εκατ. ευρώ το 2010. Παρά την αύξηση των πωλήσεων τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από 12,8 εκατ. σε 6,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ το 2011 από 1,2 εκατ. ευρώ το 2010.