Διεύρυνση ζημιών μετά φόρων στα 90,5 εκατ. ευρώ από  28,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 η Σάνυο σε σύγκριση με τη χρήση 2010. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 14,7 εκατ. ευρώ έναντι των 18,6 εκατ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,8 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2010.
Στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.