Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει πως προσφέρει μια νέα Διαδικτυακή  υπηρεσία -Web Service ανάκτησης στοιχείων μητρώου Επιτηδευματιών.

Μετά την επιτυχία της διαδικτυακής υπηρεσίας των Μη Φυσικών Προσώπων της ΓΓΠΣ, με την δημιουργία πληθώρας εφαρμογών και την εκτεταμένη χρήση της, η ΓΓΠΣ αποφάσισε και προχώρησε ταχύτατα στην επέκταση της υπηρεσίας και για στοιχεία επιτηδευματιών.

Η νέα Διαδικτυακή υπηρεσία- Web Service συμβάλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και στην εξασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών εκτός από τα Μη Φυσικά Πρόσωπα και για τους Επιτηδευματίες. Στην νέα υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τα στοιχεία του ΑΦΜ για μη Φυσικό Πρόσωπο ή Επιτηδευματία η νέα υπηρεσία  επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία:  

• ΑΦΜ  
• Κωδικός ΔΟΥ  
• Περιγραφή ΔΟΥ   
• Ένδειξη Φυσικό ή μη Φυσικό Πρόσωπο
• Ένδειξη Απενεργοποιημένου ΑΦΜ
• Ενεργός ΑΦΜ που αντικαθιστά τον Απενεργοποιημένο (για Φυσικό Πρόσωπο)
• Ένδειξη Επιτηδευματία (ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ)
• Επωνυμία ή Επώνυμο Όνομα και Πατρώνυμο
• Τίτλος Επιχείρησης
• Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
• Οδός Επιχείρησης   
• Αριθμός Επιχείρησης
• Ταχυδρομικός Κωδικός Επιχείρησης
• Περιοχή Επιχείρησης   
• Ημ/νία Έναρξης
• Ημ/νία Διακοπής
• Τηλέφωνο Επιχείρησης
• Fax Επιχείρησης   
• Κύρια Δραστηριότητα
• Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας
• Αριθμός Υποκαταστημάτων
• Ταχυδρομικός Κωδικός Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
• Περιοχή Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
• Μοναδικός αριθμός συστήματος που συσχετίστηκε με την τρέχουσα κλήση