Σε 802,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ στη χρήση 2011 έναντι 832,1 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 1,0 εκατ. έναντι κέρδους € 1,4 εκατ. 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2011 ανήλθε σε € 802,2 εκατ. έναντι € 832,1 εκατ. το 2010, καταγράφοντας μείωση η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων της μητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. κατά 7%. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στη μείωση της ζήτησης για καύσιμα στο σύνολο της αγοράς, η οποία ωστόσο ήταν μεγαλύτερη, υπερβαίνοντας το 8%, με συνέπεια το μερίδιο αγοράς της ΕΛΙΝΟΙΛ να αυξηθεί έστω ελαφρά σε 7,3% από 7,2% το 2010.


Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 40,3 εκατ. έναντι € 46,6 εκατ. το 2010 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7,0 εκατ. έναντι € 7,6 εκατ. το 2010, παρουσιάζοντας μείωση 8,0%. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε ζημία €0,8 εκατ. έναντι κέρδους € 2,5 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 1,0 εκατ. έναντι κέρδους € 1,4 εκατ. 


Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,2 εκατ. μειωμένα κατά 7,4% σε σχέση με το 2010, τα κέρδη προ φόρων σε € 0,2 εκατ. έναντι € 3,0 εκατ. το 2010 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε ζημία € 0,2 εκατ. έναντι κέρδους € 2,0 εκατ..


Τα αποτελέσματα της χρήσης 2011, σε επίπεδο μητρικής, έχουν επηρεασθεί σαφώς από την σημαντική μείωση της ζήτησης για καύσιμα αλλά κυρίως από τη σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού ως συνέπεια των επιπτώσεων της κρίσης στη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Σε επίπεδο, ομίλου, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχει μειώσει σημαντικά τις προοπτικές ανάληψης κερδοφόρων έργων από την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ενώ και τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από τη πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων.


Ως αντιστάθμισμα των εξελίξεων αυτών το 2011, η ΕΛΙΝΟΙΛ εφάρμοσε μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένα μέτρα επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των λειτουργικών της εξόδων χωρίς να αποδυναμώσει την οργανωτική της δομή. Έτσι, χάρη στις εκτεταμένες υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει, την ισχυρή μετοχική της σύνθεση αλλά και το ομογενές και καλά οργανωμένο ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της με τα υψηλότερα δυνατά στάνταρντ ποιότητας και εξυπηρέτησης που πάντα προσέφερε. Παράλληλα, χάρη στις ενέργειες που έχει δρομολογήσει το 2012, θα μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική και να συνεχίσει να αναπτύσσει τις πωλήσεις της σε επιλεγμένες περιοχές, εκμεταλλευόμενη τις υποδομές της και δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.


Όσον αφορά στις προοπτικές, είναι γεγονός ότι όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι το 2012 θα είναι ένα ακόμη πολύ δύσκολο έτος τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την αγορά πετρελαιοειδών αφού η ζήτηση για καύσιμα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω.


Ωστόσο, η στρατηγική του Ομίλου θα επικεντρωθεί σε περαιτέρω ενέργειες περιστολής του κόστους λειτουργίας, σε αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσα από υγιείς νέες συνεργασίες και στη διασφάλιση της ρευστότητας σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, με τη διαφαινόμενη ψήφιση ενός αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και εν γένει των στρεβλώσεων της αγοράς πετρελαιοειδών, αναμένεται να ενισχυθούν οι κανόνες υγιούς ανταγωνισμού και να προστατευθούν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την άριστη ποιότητα και την άρτια εξυπηρέτηση, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται σήμερα.


Στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που θα χαρακτηρίσουν την αγορά πετρελαιοειδών τα επόμενα χρόνια.