Σε κλείσιμο των ζημιογόνων καταστημάτων και ειδικότερα δύο μέσα στο 2012, την αναδιαπραγμάτευση των ενοικίων αλλά και το περιορισμό των υπαλλήλων προχωρά η Δούρος
Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημιές της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης. 


Οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται.
 

Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε στην αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων με έλεγχο της αποδοτικότητας των καταστημάτων και το κλείσιμο των μη αποδοτικών τα οποία ζημιώνουν την εταιρεία. Ήδη η εταιρεία εντός της χρήσης του 2011 προχώρησε στο κλείσιμο τεσσάρων ζημιογόνων καταστημάτων και εντός του 2012 σε κλείσιμο επιπλέον 2 ζημιογόνων καταστημάτων. 


Οσον αφορά στον περιορισμό των δαπανών, κύριο μέλημα της Διοίκησης είναι η επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων των καταστημάτων λιανικής πώλησης και γενικότερα η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

 

Ήδη έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του προσωπικού της, το οποίο την 31.12.2011 ήταν 55 άτομα έναντι 93 την αντίστοιχη περσινή περίοδο 31.12.2010