Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ridenco, από σήμερα 30 Μαρτίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, αποφάσισε ο Πρόεδρος του Χ.Α. κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η απόφαση ελήφθη «διότι η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 30.03.2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται “Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης”».