Σε 0,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Inform Π. Λύκος ΑΕ, την οικονομική χρήση 2011, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010, καταγράφοντας μείωση κατά 79,6%.
Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 102,8 εκατ. ευρώ έναντι 113,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 9,7%, σε σύγκριση με το 2010. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), υποχώρησαν κατά 48,6%, στα 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 15,1 εκατ. ευρώ.


Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 3,5 εκατ. ευρώ από κόστη υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης των λειτουργιών όλων των εταιρειών του ομίλου.


Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Inform Π. Λύκος ΑΕ, για το 2011, εμφάνισαν μείωση κατά 13%, σε σύγκριση με το 2010 και ανήλθαν στα 27,7 εκατ. ευρώ έναντι 31,8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), επιβαρυμένα από κόστη αναδιοργάνωσης της τάξης των 2 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε ζημίες, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, ίδιες με το 2010. 


Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων του 2011 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ.


Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2010 είχαν ωφεληθεί από μερίσματα από τη θυγατρική εταιρεία στην Αυστρία Austria Card GmbH, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.