Το οικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου 1/1-31/12/2011 είναι ζημιογόνο τόσο στον όμιλο όσο και στην εταιρεία Κεραμεία Αλλατίνη
Η ζημία, για τον όμιλο, ανέρχεται στα 197.881,77 ευρώ  και για την εταιρεία στα 191.898,59 ευρώ και είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν για τον όμιλο 749.222,64 ευρώ και για την εταιρεία στα 751.139,86 ευρώ. 


Υπενθυμίζεται ότι με την από 6/3/2003 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ, η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης επειδή τα αποτελέσματα προ φόρων της προηγούμενης χρήσης παρουσίασαν σημαντική πτώση και συγκεκριμένα ήταν αρνητικά και σε απόλυτο μέγεθος μικρότερα από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθηκε και από το 20 % του κύκλου εργασιών της εταιρείας.


Η στρατηγική του Ομίλου στη παρούσα φάση είναι επικεντρωμένη στα κάτωθι: 


Α. Δραστηριοποίηση στον κλάδο ανάπτυξης των εταιρικών ακινήτων. Αξιοποίηση των εντός πόλεως Θεσσαλονίκης μεγάλων ιδιόκτητων οικοπέδων της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες και επιδιώκει την οριστικοποίηση των αποφάσεων που θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών για την δημιουργία μεγάλου υπέρ-τοπικού χαρακτήρα επιχειρηματικού χώρου. 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση του Γ.Π.Σ. της πόλης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός και έχουν υποβληθεί τέσσερις προσφορές αναδόχων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία μέχρι τέλους του έτους.

 

Οι αξίες των αστικών ακινήτων της εταιρείας όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά αυξάνουν σημαντικά με την ένταξη στο Πολεοδομικό σχέδιο της πόλης. 


Β. Κατάρτιση εργολαβικής σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών» και του βασικού μετόχου κ. Κωνσταντίνου Κώτσια, για ανοικοδόμηση επί αντιπαροχή αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του ιδίου επιφανείας 7.500 τ.μ. στην περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης για την κατασκευή πολυτελούς συγκροτήματος. 


Η κατασκευή του έργου έχει ανατεθεί δια συμβάσεως σε υπεργολαβική εταιρεία. Το υπέρ του οικοπεδούχου ποσοστό αντιπαροχής ορίσθηκε σε 33,33 % ενώ της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ σε 66,67%. Η έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι του 2009 και δεδομένης της κρίσης του κλάδου της οικοδομής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του έτους 2012.
 

Η Διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει να επιδιώκει συμμαχίες στον κατασκευαστικό τομέα με επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες μπορούν να προκύψουν συνέργειες από την συνεκμετάλλευση των ακινήτων της. 


Όπως για το 2011 έτσι και για το 2012 θα συνεχίσει το πρόγραμμα μείωσης των λειτουργικών της δαπανών. 


Μέχρι τέλος του έτους 2012 δεν αναμένεται κανένα έσοδο από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας.