Ζημιογόνο ήταν το 2011 για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε., στο πλαίσιο των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.


Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΝΕΛ Α.Ε.  κατά τη χρήση  2011 ανήλθε σε  ποσό  83.547.196,02 ευρώ, έναντι  ποσού 56.544.981,56 ευρώ τη χρήση 2010, δηλαδή παρουσίασε  αύξηση  48,02 %, η οποία οφείλεται στα έσοδα από μισθωμένα πλοία κατά την χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011, καθώς και στην δραστηριοποίηση του ομίλου σε νέες γραμμές.


Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 48.438.312,15 ευρώ κατά τη χρήση 2011, έναντι ζημιών 27.301.142,43  ευρώ στην  προηγούμενη χρήση 2010.


Τα αποτελέσματα του  Οµίλου, μετά από φόρους κατά τη χρήση 2011 ανήλθαν σε ζημιά 61.015.202,83 ευρώ, έναντι ζημιάς ποσού 43.365.848,64 ευρώ στη χρήση 2010. 


Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης  έπαιξε η μεγάλη αύξηση του κόστους καυσίμων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2010.


Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2011 η εταιρεία προέβη σε μια σειρά ενέργειών, όπως:
 

Α)  Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου και ειδικότερα τους προμηθευτές καυσίμων, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και την είσπραξη των εμπορικών του απαιτήσεων.
 

Β) Την πιθανή αποεπένδυση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην πώληση πλοίων αναπόσβεστης αξίας € 36.000.000, περίπου, γεγονός που θα συμβάλει στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά ποσό  € 6.000,000 περίπου .
 

Γ) Συρρίκνωση της δραστηριότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, τους προηγούμενους μήνες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα εξαιτίας της ανατροπής των γενικών οικονομικών συνθηκών της χώρας, όσο και της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους του Ομίλου. 


Έτσι επανακαθορίστηκε η χρήση των πλοίων του Ομίλου και η γενικότερη αναδιάρθρωση των λειτουργιών της επιχείρησης, αποφασίσθηκε η διακοπή συμβάσεων ναυλώσεων συγκεκριμένων πλοίων, το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης των οποίων, είναι ζημιογόνο, και επανεξετάσθηκαν οι συμβάσεις πρακτορεύσεως, η πιστωτική πολιτική προς τις μεταφορικές εταιρείες  καθώς και η μείωση αποδοχών του προσωπικού.  Σημειώνεται ότι μέσα στη χρήση 2011 και έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων η εταιρεία διέκοψε την χρονοναύλωση έξι πλοίων λόγω των αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων.