Η καθαρή ζημιά του Ομίλου Geniki Bank ανήλθε στα 795,6 εκατ. ευρώ το 2011, σε σχέση με την καθαρή ζημιά ύψους 411,0 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 125,5 εκατ.  ευρώ,  παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,6%  σε σχέση με το 2010.  Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους, η οποία επηρεάστηκε έντονα από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 138,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 10,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο Όμιλος συνεχίζει τον αυστηρό έλεγχο στα κόστη του. Η μείωση του κόστους επετεύχθη και στα λειτουργικά κόστη και στο κόστος προσωπικού. 


Τα λειτουργικά αποτελέσματα (πριν από προβλέψεις και μείωση αξίας ενεργητικού) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ το 2010.


Σε ένα σημαντικά επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον, που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων μας, o  Όμιλος ακολούθησε μια συντηρητική πολιτική διαχείρισης κινδύνων και ως αποτέλεσμα οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο ανήλθαν στα 484,4 εκατ. ευρώ.


Το χαρτοφυλάκιο Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει ο Όμιλος απομειώθηκε  κατά 75%, έχοντας ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ζημίας, ύψους 287,7 εκατ. ευρώ.


Τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις ανήλθαν στα 2,6  δισ.  ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 25,3% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010.


Οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 1,8  δισ.  ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 22,6% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010.


Τον Δεκέμβριο του 2011  ολοκληρώθηκε   η διαδικασίας της   Αύξησης  Μετοχικού  Κεφαλαίου κατά 431.323.371,90  ευρώ με την έκδοση 1.437.744.573  κοινών ονομαστικών μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 518.923.211,10  ευρώ. 

 

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης  της  άνω    Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου,  ξεκίνησε η διαδικασία της Μετατροπής των Προνομιούχων μετοχών σε κοινών. Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής αυτής, η συμμετοχή της SOCIETE GENERALE στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗΣ Τράπεζας  ανέρχεται σε  99,05%.