Ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 1,54 δισ. ευρώ, μικτά κέρδη 230,8 εκατ. ευρώ και ενοποιημένη καθαρή ζημιά 415,5 εκατ. ευρώ λόγω λογιστικών απομειώσεων και έκτακτων δαπανών 172 εκατ. ανακοίνωσε η MIG.  
Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

• Η Καθαρή Θέση 2011 της εταιρείας (NAV) βρίσκεται στα €1,74 δισ και η Καθαρή Θέση ανά μετοχή ανέρχεται σε €2,26 μετά τη λογιστική μείωση αξίας ενεργητικού 

• Ενοποιημένες πωλήσεις έτους 2011 €1.545,6 εκατ. 

• Μικτά κέρδη έτους €230,8 εκατ

• Ζημίες προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €64,9 εκατ. 

• Ενοποιημένη καθαρή ζημία μετά από φόρους, δικαιώματα μειοψηφιών €415,4 εκατ. στις οποίες περιλαμβάνονται λογιστική μείωση αξίας ενεργητικού, μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτες δαπάνες ύψους €172,2 εκατ. 

• Σε εταιρικό επίπεδο ζημίες μετά από φόρους €182,8 εκατ. 

• Η σχεδιαζόμενη έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως και €660.281.301 θαυλοποιηθεί σε δύο τμήματα. 

• Η MIG έχει δρομολογήσει ευρύτατη αναδιάρθρωση δανείων σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου

 

Αναλυτικότερα, η Marfin Investment Group (MIG) ανακοίνωσε αποτελέσματα για το έτος 2011. Η άνοδος επιδόσεων στις θυγατρικές εταιρείες κατά το έτος, είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 


Ο Όμιλος σημείωσε ενοποιημένες πωλήσεις για το 2011 €1.545,6 εκατ. και ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €64,9 εκατ. Τα μεικτά κέρδη βρίσκονται στα €230,8 εκατ.και οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών στα €415,4 εκατ. στα οποία περιλαμβάνονται η λογιστική μείωση αξίας ενεργητικού, μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτες δαπάνες ύψους €172,2 εκατ. 


Σε εταιρικό επίπεδο οι ζημίες υπολογίζονται σε €182,8 εκατ. Η Καθαρή Θέση (NAV) του ομίλου είναι στα €1,74 δισ και αντιπροσωπεύει €2,26 ανά μετοχή. Τα τρέχοντα επίπεδα ρευστών διαθεσίμων σε εταιρικό επίπεδο υπολογίζονται σε €148,7 εκατ. 


Τα αποτελέσματα του 2011 επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες του οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Παρά τις πρωτοφανείς αυτές συνθήκες, ο όμιλος MIG έχει βελτιωμένα αποτελέσματα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα μερίδια αγοράς συνέχισαν να αυξάνονται ενώ υλοποιούνται στρατηγικές όπως ο περιορισμός του κόστος. 


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Investment Group (MIG) κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: 

«Παρά τις προφανείς προκλήσεις στο εγχώριο περιβάλλον, οι εταιρείες του Ομίλου MIG συνεχίζουν την προσπάθεια βελτιστοποίησης της οργανικής τους δομής, του εξορθολογισμού του κόστους, και τη βελτιστοποίηση των χρηματοροών τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι Εταιρείες μας έχουν αυξήσει τα ήδη υψηλά μερίδια αγοράς. 

Ως όμιλος τα αποτελέσματά μας έχουν βελτιωθεί έναντι του 2010. Οι τρέχουσες προβλέψεις των επιχειρηματικών μας σχεδίων, αναφέρονται σε περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης των εταιρειών από το 2012 και μετά. Θα συνεχίσουμε τον περιορισμό του κόστους σε κάθε τομέα καθώς και τα προγράμματα συνετής ανάπτυξης ενώ αξιολογούνται όλες οι επενδύσεις μας για πιθανές κινήσεις εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου μας. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις της συμφωνίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους πιστωτές της, η ολοκλήρωση του PSI+ και η αναμενόμενη αύξηση ρευστότητας λόγω της ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού τομέα εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη σταδιακή βελτίωση του κλίματος. Η κεφαλαιακή ενίσχυση από την σχεδιαζόμενη έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα συμβάλλει στην ενίσχυση των προσπαθειών για την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους.»