Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της χρήσης 2011 της PASAL Development Α.Ε. ανήλθαν σε € 2,9 εκ. έναντι € 1,4 εκ. της χρήσης 2010. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 14,3 εκ. έναντι ζημιών € 17,3 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν σε 7,6 εκ. έναντι € 8,8 εκ. του 2010, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 36%.


Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ αναβαλλόμενης φορολογίας (NAV) την 31.12.2011 διαμορφώθηκε σε 63,8 εκατ. ευρώ (4,26 ευρώ/μετοχή), ενώ αντίστοιχα η καθαρή αξία του ενεργητικού μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία (triple net NAV) ανήλθε σε  47,6 εκατ. ευρώ (3,18 ανά μετοχή) έναντι 61,9 εκατ. ευρώ την 31.12.2010 σαν αποτέλεσμα της αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου σε χαμηλότερες εύλογες αξίες.


Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του έτους ανήλθε σε 134,4 εκατ. ευρώ, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με το τέλος της χρήσης του 2010 (131,6 εκατ. ευρώ).


Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις 31.12.2011 ανήλθε σε 173,5 εκατ. ευρώ.
 

Η εταιρεία στηρίζεται στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, και εστιάζει τις ενέργειες της στην επενδυτική αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων τα οποία διαθέτει.
 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη του εμπορικού κέντρου, μέσω στοχευμένων προωθητικών ενεργειών του και αλλαγών στην σύνθεση των μισθωτών παρ’ όλη την αρνητική συγκυρία. Tα εμπορικά κέντρα δείχνουν να έχουν καλύτερες δυνατότητες αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης και ταυτόχρονα καλύτερες προοπτικές.
 

Η PASAL είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της TRASTOR ΑΕΕΑΠ, η οποία διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και προσφέρει υψηλή μερισματική απόδοση. Η συμμετοχή αυτή αντισταθμίζει τον κίνδυνο της ανάπτυξης ακινήτων, και της δίνει δυνατότητες  συνεργειών.