Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Intrakat για τη χρήση 2011 διαμορφώθηκε σε 127,0 εκατ. ευρώ έναντι 191,0 εκατ. ευρώ του 2010 σημειώνοντας μείωση κατά  33,5%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε  3,4  εκατ.  ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 26% , ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε  1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 43,7%.  

Τα κέρδη προ φόρων,  χρηματοοικονομικών,  επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε  10,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3%.


Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ .


Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε69,4 εκατ. ευρώ έναντι 129,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 46,6% σε σχέση με το 2010.


Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  2,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 49,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε  409 χιλ.  ευρώ, έναντι  2,3 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 82%. 


Τα κέρδη προ φόρων,  χρηματοοικονομικών,  επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ.  ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 18,5%.


Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 24,62%  για το 2011 και διαμορφώθηκαν σε 113,9  εκατ. ευρώ έναντι 151,1  εκατ. ευρώ το 2010  και σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκαν κατά 25,15%  και διαμορφώθηκαν σε 76,8  εκατ.  ευρώ από 102,6 εκατ. ευρώ το 2010. 


Περαιτέρω, οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσιάζουν βελτίωση κατά 29,4% και ανήλθαν σε  38,6  εκατ. ευρώ έναντι  54,7 εκατ. ευρώ, ενώ για την Εταιρεία παρουσιάζουν βελτίωση κατά 31,9% και ανήλθαν σε  27,0 εκατ. ευρώ από 39,7 εκατ. ευρώ.


Ο Όμιλος INTRAKAT έχει καταφέρει στο πολύ δύσκολο για την επιχειρηματικότητα περιβάλλον της τελευταίας διετίας να διατηρεί σταθερή την θέση που κατέχει ανάμεσα στις πέντε καλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, έχει περιορίσει τις απώλειες και εκτιμάται ότι η πορεία του αυτκαι μειώθηκαν κατά 31,7%.